maj 072016
 

Tid: Söndagen den 22 maj kl.10:00
Plats: Föreningshuset

Ärenden:
De årsmötespunkter som redovisas nedan.

På årsmötet kommer verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelseledamöter etc. gås igenom.

På årsmötet kommer också styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget att presenteras. Har du idéer om vad byföreningen ska göra under året och även åren framöver är du välkommen att komma med förslag.

En motion från en medlem att behandla har inkommit. Motionen innebär ett förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter istället för 7+2.

OBS! Det är något oklart vilka stadgar som gäller för byföreningen varför en punkt på årsmötet är antagande/ändring av stadgar, förslagsvis enligt normalstadgarna för bygdegårdsföreningar.

Efter årsmötet bjuds på fika.

Välkomna! /Styrelsen


Dagordning vid årsmöte med Strömsnäs byförening söndagen den 22/5 2016 kl. 10:00

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare jämte rösträknare
 4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Ekonomirapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av funktionärer
 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för 2016
 12. Behandling av inkomna motioner
 13. Antagande/ändring av stadgar
 14. Fastställande av medlemsavgifter
 15. Övriga frågor

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(krävs)

(krävs)